() () ( )

តង់សំរាប់គេង

Posted: 14 Dec 2020 | Hits: 17

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

តង់សំរាប់គេង
Mouse over to zoom in
Price:
USD 79.9 / Unit
Product Code:ID: T57146
Condition: New
Trading Type: For Sale
Home-Fix Cambodia
#224, St 245 (Mao Tse Tong Blvd), Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh

Product Information

Description:

ប្រម៉ូសិនចុះអស់ស្ទះ ស្ទើរគ្រប់ឥវ៉ាន់ ចាប់ពី 10%-50%។ ចាប់ពីថ្ងៃទី 11 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 17 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020។ សំរាប់ពត៍មានបន្ថែម
ទាក់ទងជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិននិងឥវ៉ាន់ផ្សេងៗទៀតអាចឆាតចូលpageនិងទូរស័ព្ទមកលេខ៖ 085 997 666 ។

Comments (0):

Comment
Post

See All In Tent Category >>

Related Products