យកសង្សាខុស

Posted by: 10639 | 05-Jul-2016

rateraterateunrateunrate
យកសង្សាខុសSource:facebook

Vote:

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT់

Related Jokes

Cute mermaid

Let's see how cute little mermaid here. How adorab...

សង្សារ1គូរនេះត្រូវម្តាយបំបែក

សង្សារ1គូរនេះត្រូវម្តាយបំបែក បង្ខំ70 ពង្រត់គ្នានៅខ...

close
Post Joke