មើមខ្ញីជួយអោយចៀនត្រីមិនជាប់ខ្ទះ

Posted by : 4397 | 13-Jun-2018

នេះក៏វិធីមួយដែលជួយអោយលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញា ចៀនត្រីមិន ជាប់ខ្ទះ ដោយចាក់ខ្លាញ់ចូលទៅក្នុងខ្ទះទុកអោយ ក្តៅល្មម រួចហើយ យកខ្ញីមកចិតបន្ទះស្តើងៗ ៣-៤ បន្ទះដាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះ នេះក៏វិធីមួយដែលជួយអោយ លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា ចៀនត្រីមិន ជាប់ខ្ទះ ដោយចាក់ខ្លាញ់ចូលទៅក្នុងខ្ទះទុក អោយក្តៅល្មម រួចហើយ យកខ្ញីមក ចិតបន្ទះ ស្តើងៗ ៣-៤ បន្ទះដាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះ នៅពេលខ្ញី ក្រៀមក្រហមហើយចូរដូសចេញ ហើយយកត្រី មកចៀនចុះតែ ប៉ុណ្ណឹងត្រីរបស់លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញាលែងជាប់ខ្ទះឡើយ៕
ដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្ដីអាថ៌កំបាំង ឆ្នាំទី០១ លេខទី ០៨ ខែ មីនា ២០០៧

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge