ម្រ័គឬ​គ្រើលជាថ្នាំទប់ ឬ រឹប ព្យាបាលរោគស្បែក

Posted by : 10639 | 20-Mar-2020

លក្ខណះរុក្ខជាតិៈ ជាប្រភេទឈើមានកំពស់ពី ២៥ទៅ៣០ ម៉ែត្រ។ ដើមមានមែកច្រើនដែលគេអាចចាក់ជ័រម្រ័គបាន។
ជ័រវាអាចធ្វើអោយវត្ថុផ្សេងៗរលោង។ លាយលើកញ្ជើ ល្អី អាចដាក់ទឹកបាន។ ដើមម្រ័គ ឬ គ្រើលមានជ័រខ្មៅ មានសា
រជាតិ Oleoresin
កន្លែងដាំដុះ : ដុះឯងៗ ដុះក្នុងព្រៃរបោះ ឬ ភ្នំពាសពេញកម្ពុជា។
ផ្នែកប្រើប្រាស់ៈ ជ័រខ្មៅដែលចាក់ចេញពីសំបកដើម ឬមែក។
ការព្យាបាលៈ សំបកដើមប្រើជាថ្នាំទប់ ឬ រឹប។ គេផ្សំលាយទឹកឃ្មុំ ប្រើសំរាប់ព្យាបាលរោគស្បែក។

ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តបូរាណ២០០៦

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge