វិធីបន្ថយជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមបែបធម្មជាតិ!!!

Posted by : 10639 | 07-Feb-2022

ជំងឺ: ជាតិខ្លាញ់ក្នុឈាមខ្ពស់
រុក្ខជាតិ: ត្រួយត្របែក
វិធីធ្វើ:
- ដាំទឹកឱ្យពុះ
- បង់ត្រួយត្របែក ៥ ទៅ ៦ត្រួយទៅក្នុងប៉ាន់តែ
- ចាក់ទឹកកំពុងពុះចូលទៅក្នុងប៉ាន់តែ
- រង់ចាំ៥នាទី
- ផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលក្រពះទទេ
លទ្ធផល:
- ចាប់ផ្តើមទទួលលទ្ធផលក្នុងរយះពេលបួនសប្តាហ៍
កំណត់ចំណាំ:
- ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធិព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង។

ប្រភពៈ លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge