ពិសាទឹកក្រូចច្របាច់ ការពារជំងឺក្រួសក្នុងតម្រង់នោម

Posted by : 4397 | 13-Jun-2018

តាមការស្រាវជ្រាវរកឃើញថា ទឹកក្រូចច្របាច់មានជាតិអាស៊ីដស៊ីត្រេត (Citrate) ដែលកាត់បន្ថយកំហាប់​របស់ទឹក​នោម ធ្វើឱ្យទឹកនោមមានកករតិច ជាការបន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺក្រួស តាមការស្រាវជ្រាវរកឃើញថា ទឹកក្រូច​ច្របាច់មានជាតិអាស៊ីដស៊ីត្រេត (Citrate) ដែលកាត់បន្ថយកំហាប់របស់ទឹកនោម ធ្វើឱ្យទឹកនោមមានកករតិច ជាការ​បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺក្រួសក្នុងតម្រង់នោម ។ ក្រៅពីទឹកក្រូចច្របាច់ ទឹកផ្លែឈើផ្សេងៗដែលមានរសជាតិជូរ ក៏អាចជួយបង្ការជំងឺក្រួសក្នុងតម្រង់នោមបានដែរ លើកលែងតែទឹកក្រូចឆ្មារដែលជូរមុត​តែបែរជាមិនអាចជួយ​បង្ការ​គ្រាប់ក្រួសបានទៅវិញ។ ទាំងនេះដោយសារតែនៅក្នុងទឹកក្រួចឆ្មារ មានជាតិអាស៊ីដអ៊ីដ្រូហ្សែន នៅលាយឡំ ដែល​ធ្វើឱ្យកំហាប់របស់ទឹកនោម ពុំមានការថយចុះ ទើបមិនអាចបង្ការគ្រាប់ក្រួសបាន ៕
ទស្សនាវដ្តីអង្គរធំលេខ ២២៥ ២៧ វិច្ឆិការ ២០០៨

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge