ក្ងោកតូចព្យាបាល រោគក្អក ទំលាក់សត្វល្អិត ធ្វើអោយរដូវទៀង ក្មេងស្កន់ ឬ ប្រកាច់

Posted by : 10639 | 22-May-2020

លក្ខណះរុក្ខជាតិៈ ជាឈើដែលមានផ្កា អាចទាក់ទាញអារម្មណ៏ ដែលមានកំពស់ពី ៥ទៅ៦ម៉ែត្រ មែកអាចមាន
បន្លាតិចតួច។ ស្លឹកផ្គុំត្រួតមាន ៦ទៅ១០ ស្លឹកតូច។ ផ្កាធំៗមានពណ៌លឿង ឬពណ៌ទឹកក្រូច ធ្វើអោយមានសោភណ័
សំរាប់លំអតាមវិធីនានាក្នុងទីក្រុង។ ផ្លែជាករួវែងៗពណ៌ត្នោតពេលទំុ ហើយធ្លាក់សំយុងចុះជាចង្កោម២។
កន្លែងដាំដុះៈ ប្រភេទឈើដាំសំរាប់លំអ មានពាសពេញប្រទេសកម្ពុជា។
ផ្នែកប្រើប្រាស់ៈ ផ្កា សំបក ឬស។
ការព្យាបាលៈ ផ្កាឆុងជាតែព្យាបាលរោគក្អក និងទំលាក់សត្វល្អិត។ សំបក់ដើមធ្វើអោយរដូវទៀង។ ឬសកិនជាម៉្សៅ
ឆុងជាតែព្យាបាលរោគ ក្មេងស្កន់ ឬ ប្រកាច់

ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តបូរាណ ២០០៦

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge