ស្រីមានផ្ទៃពោះមិនគួរធ្វើអ្វីខ្លះក្រោយពេលបាយ

Posted by : 10639 | 14-Sep-2018

តើស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគួរតែចៀសវាងកុំធ្វើអ្វីខ្លះក្រោយពេលបាយរួច?
១. អ្នកមិនត្រូវហាត់ប្រាណក្រោយពេលបាយទេ ព្រោះវាអាច់ប៉ះពាល់ដល់ក្រពះអ្នក ជាហេតុអាចធ្វើអោយអ្នកក្អូត។
២. អ្នកមិនត្រូវអានសៀវភៅក្រោយពេលបាយទេ ព្រោះវាធ្វើអោយក្រពះអ្នករំលាយអាហារមិនបានល្អ ហើយថែមទាំងធ្វើអោយ
កូនស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមមិនបានល្អទៀតផង។
៣. ប្រសិនបើក្រោយពេលបាយ អ្នកពិសារផ្លែឈើ វាអាចធ្វើអោយអ្នកទល់លាមកបាន។
៤. បើអ្នកគេងភ្លាម ក្រោយពេលបាយ ក្រពះអ្នកនឹងមិនស្រួល៕

ប្រភពfb

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge