អណ្តូងប្រាំងតូចប្រើជាថ្នាំទម្លាក់ព្រូន ប្រឆាំងរោគផ្សិត

Posted by : 10639 | 11-Feb-2020

លក្ខណះរុក្ខជាតិៈ ជាចុល្លព្រឹក្សតូចៗកំពស់ ១ទៅ២ ម៉ែត្រ ជូនកាលវារតោងឡើងគេឯងដែរ។ មែកខ្ចីមានរោមខ្លី។ ស្លឹកមានប្រវែង បណ្តោយ ៥ទៅ១៦ សម និងទទឹង ២ទៅ៦ សម។
កន្លែងដាំដុះ : ដុះនៅក្នុងព្រៃធំៗនៃវាលទំនាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ផ្នែកប្រើប្រាស់ៈ ស្លឹក។
សារធាតុៈ Phenoic ។
ប្រើជាឱសថៈ រុក្ខជាតិទាំងមូលដាំទឹកហូប ប្រើជាថ្នាំទម្លាក់ព្រូន។ វាមានលក្ខណៈប្រឆាំងរោគផ្សិតផងដែរ។

ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តបូរាណ ឆ្នាំ ២០០៦

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge