ឃ្លេ ព្យាបាល របួស ហើម ឈឺសន្លាក់ដៃជើង គ្រុនក្តៅរ់ាំុរ៉ៃ កន្ទួលលើស្បែក ពស់ចឹក ថ្នាំកំលាំង

Posted by : 10639 | 23-Mar-2020

លក្ខណះរុក្ខជាតិៈ ជាចុល្លព្រឹកតោងវល្លិមានស្លឹករាងដូចស៊ុត ដុះឆ្លាស់ទង មែកមានបន្លា។
កន្លែងដាំដុះៈ មានដុះនៅទីវាល និងព្រៃរនាម ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ផ្នែកប្រើប្រាស់ៈ ស្លឹកនិងឬស។
ការព្យាបាលៈ ​ ស្លឹកបុកម៉តយកមកបិតលើរបួសអោយឆាប់ជា។ ឬសដាំទឹកផឹក ព្យាបាលរោគហើមនិងឈឺសន្លាក់ដៃជើង។ សំបកដើមប្រើជាថ្នាំកំលាំង ព្យាបាលគ្រុនក្តៅរ់ាំុរ៉ៃ និងចេញកន្ទួលលើស្បែក ហើយក៏នៅប្រើបានជាថ្នាំពស់ចឹកផងដែរ។

ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តបូរា២០០៦

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge