វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស! ជួយចែករំលែកឱ្យបងប្អូនយើងដឹងផង

Posted by : 112220 | 23-Jul-2020

វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស

វត្ថុធាតុដើម ៖  សំបកក្រូចសេីច

វិធីធ្វើ ៖ចិតសំបកក្រូចសើចស្ដើងៗ

វិធីប្រើប្រាស់៖ យកទៅដាក់នៅកន្លែងកៀនកោះផ្សេងៗក្នុង ឬក្រៅគេហដ្ឋាន។

កំណត់ចំណាំ ៖ វាអាចបណ្តេញសត្វអាសិរ្ពិសបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

ប្រភព៖ eangsophalleth.com

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge