ស៊ុបដំឡូងបារាំង

Posted by : 8484 | 17-Jul-2017

គ្រឿងផ្សំ៖
ដើមគូឆាយ
ខ្ទឹមបារាំង
ទឹក
ក្រែម
ប៊ឺ
អំបិល
ម្រិច។
របៀបធ្វើ៖
១. ចិតដំឡូងបារាំង ដើមគូឆាយ (ម្យ៉ាងដើមធំ) ឬខ្ទឹមបារាំង បន្លែ ព្រមទាំងទឹកចូលទៅក្នុងឆ្នាំង។
២. គ្របឲ្យជិតហើយយកមកស្ងោក្នុងកំដៅក្ដៅល្មម។ បន្ថយកម្ដៅហើយរម្ងាស់ ៣៥ ទៅ ៤៥ នាទី។
៣. មិនត្រូវចាក់ទឹកស្ងោចេញទេ កិនបន្លែដែលនៅក្នុងឆ្នាំងដែលមានដំឡូងឲ្យម៉ត់ (ដូចបបរ) កិនរហូតទល់តែម៉ត់សប់ល្អ ប្រសិនបើមិនម៉ត់ល្អទេ សូមស្ងោវាបន្ថែម១០ ទៅ ១៥ នាទីទៀត។)
៤. បន្ថែមក្រែម ប៊ឺ អំបិល និងម្រិច។
5. ដួសស៊ុបចូលទៅក្នុងចានគោមមួយ ហើយរោយស្លឹកគូឆាយជាការស្រេច៕
ប្រភព៖ foodskhmer.blogspot.com

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge