វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វស្រមោច

Posted by : 112220 | 23-Jul-2020

វត្ថុធាតុដើម ៖ ខ្ទឹមស
វិធីធ្វើ
– ដំខ្ទឹមសជាកម្ទេច
– ដាក់ចូលក្នុងទឹក ទុកចោលប្រមាណ២៤ម៉ោង
– រំងាស់ ១៥នាទី
វិធីប្រើប្រាស់
– ចាក់ទឹកនោះចូលទៅក្នុងដបបាញ់
– បាញ់កន្លែងដែលមានស្រមោច។

If you like, please click LIKE and SHARE!

COMMENT
close
Post Knowledge