នារី​មិន​គួរ​ទទួលទាន​អាហារ​៤​មុខ​នេះទេ នៅ​ពេល​ព្រឹក