ចង់បាន​រាង​ស្អាត គួរប្រើវិធី​លើក​ទឹកចិត្ត​ខ្លួនឯង ៥ យ៉ាងនេះឲ្យ​ខិតខំហាត់​ប្រាណ