កុំ​មើលងាយ! ផ្លែ​ក្រខុបនិង​​ស្លឹក​វា​​មាន​​អត្ថប្រយោជន៍​​ហួស​ស្មាន