ក្ងោកតូចព្យាបាល រោគក្អក ទំលាក់សត្វល្អិត ធ្វើអោយរដូវទៀង ក្មេងស្កន់ ឬ ប្រកាច់