ស្វាមី​គួរ​ធ្វើ​អ្វីខ្លះ ពេល​ប្រពន្ធ​កំពុង​សម្រាលកូន?