ថ្លើម​សត្វ​ជា​អាហារ​សំបូរ​អង់​ហ្ស៊ី​ម​មាន​ប្រយោជន៍