ទាំងនេះជាកម្មវិធីផ្ទុកឯកសារលើពពកលំដាប់កំពូលៗ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ 2020