អាហារ ៤ ប្រភេទបង្កើន​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​មហារីក អ្នក​ត្រូវដឹងជា​ចាំបាច់