ដើម្បី​​​កុំ​ឲ្យ​ឆាប់​ចាស់​​ក្មេង​ហៅ​យាយ គួរ​​ចោល​ទម្លាប់​អាក្រក់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ទាំង​នេះ