ឧបករណ័បញ្ចូលរូបភាពពីទូរស័ព្ទទៅទូរទស្សន័

Posted: 14 Jul 2018 |  Hits: 39

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ឧបករណ័បញ្ចូលរូបភាពពីទូរស័ព្ទទៅទូរទស្សន័
Mouse over to zoom in
Price:
USD 20
Condition: New
Trading Type: For Sale
Netro
St. 1986, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

លេខកូដទំនិញ : M9
តំលៃ : $15
ឧបករណ័បញ្ចូលរូបភាពពីទូរស័ព្ទទៅទូរទស្សន័
- ប្រើបានជាមួយ iOS ( AirPlay )
- ប្រើបានជាមួយ Android OS ( Miracast, Smart View, Share Screen, ... )

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services