ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ធនធានមនុស្ស, វត្តមាន និង ប្រាក់ខែ

Posted: 11 Sep 2018 |  Hits: 70

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ធនធានមនុស្ស, វត្តមាន និង ប្រាក់ខែ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 1 / 1 set
Condition: New
Trading Type: For Sale
sarith
#012440499, St.# 2C, Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia, Damnak Thom, Stueng Mean Chey, Mean Chey, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ធនធានមនុស្ស, វត្តមាន និង ប្រាក់ខែ សំរាប់រោងចក្រកាត់នៅកម្ពុជា
Profesional Human Resource, Time Attendant & Payroll Management System for Cambodia Factories

     - ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
     - Human Resource Management System

     - ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងម៉ោងចេញចូល
     - Time Attendant Management System

     - ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រាក់ខែបុគ្គលិក កម្មករ...
     - Payroll Management System

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ/ Please Contact US :

Tell: 012 440 499
E-mail:   pstsarith@yahoo.com
               info@ebayhosting.com

website: www.ebayhosting.com
              www.ebayhosting.com/index.php/hr-payroll-system.html

Comments (0):

Comment
Post

See All InOther Machines Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services