ខ្ញុំលក់ដុំ-រាយ មកដល់ក្តៅៗ 7Seats 2006 RAV4 កៅអី3ជួរ ឡានស្អាតមូល អត់បុក អត់ច្រេ: ធានាម៉ាសុីនឡាន-ធានា

Posted: 15 Jul 2020 |  Hits: 442

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ខ្ញុំលក់ដុំ-រាយ មកដល់ក្តៅៗ 7Seats 2006 RAV4 កៅអី3ជួរ ឡានស្អាតមូល អត់បុក អត់ច្រេ: ធានាម៉ាសុីនឡាន-ធានា
Mouse over to zoom in
Price:
USD 376
Condition: New
Trading Type: For Sale
Pak Phea
#15, St.257-210, Tuek L'ak Bei, Tuol Kouk, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

ខ្ញុំលក់ដុំ-រាយ មកដល់ក្តៅៗ 7Seats 2006 RAV4 កៅអី3ជួរ ឡានស្អាតមូល អត់បុក អត់ច្រេ: ធានាម៉ាសុីនឡាន-ធានាប្រពន្ធ័ភ្លើង Smart:087 747 955-011/066  992177 ថ្លៃលក់ $21500 ចរចារបាន រំលោះ $376/ខែ ការប្រាក់0.83% បង់មុន30% Telegrame:087 747 955   

Comments (0):

Comment
Post

See All InOther Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services