តំលៃក្រោមទីផ្សារ 2012 KIA MORNING SmartKey លេងយ៉ាន់ហើយ កង់ថ្មី4គ្រាប់

Posted: 28 May 2020 |  Hits: 321

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

តំលៃក្រោមទីផ្សារ 2012 KIA MORNING SmartKey លេងយ៉ាន់ហើយ កង់ថ្មី4គ្រាប់
Mouse over to zoom in
Price:
USD 11200
Condition: New
Trading Type: For Sale
Pak Phea
#15, St.257-210, Tuek L'ak Bei, Tuol Kouk, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

$11200-$12800 ឡានផ្ទាល់ខ្លួន 2012 KIA MORNING SmartKey លេងយ៉ាន់ហើយ កង់ថ្មី4គ្រាប់ ចង្គៀងគុច ធានាម៉ាសុីនឡាន-ធានាប្រពន្ធ័ភ្លើង ការប្រាក់ទាប0,83% Call:016/011/066 992177 Telegrame:095 992177 

 

Comments (0):

Comment
Post

See All InOther Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services