បញ្ចុះតំលៃ10$ទៅ50$ លេខSmartនិងMetfoneស្អាត ហុងស៊ុយល្អ995999.086681111.0963078888.555155.8618888.5225

Posted: 16 Mar 2017 |  Hits: 180

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

បញ្ចុះតំលៃ10$ទៅ50$ លេខSmartនិងMetfoneស្អាត ហុងស៊ុយល្អ995999.086681111.0963078888.555155.8618888.5225
Mouse over to zoom in
Price:
USD 88
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: smar, metfone, lucky, hongsuy number
sweetieonlineshop8
36, Tuek Thla, Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

**សូមជួយshareនិងlike page: facebook.com/SweetieOnlineShop8
ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃបន្ថែមទៀត។ សូមអរគុណ!
Smart Numbers:(មានហុងស៊ុយរបស់លេខនៅខាងក្រោម)
1. 098992999 :290$ 2. 086995999 :290$
3. 086993999 :290$ 4. 086681111 :270$
5. 0963078888 :230$
6. 087555155 :200$
Metfone Numbers:
2. 0315225555 :350$
3. 0319999229 :250$ 4. 0318618888 :250$
5. 0316868686 :230$ 6. 0318555888 :230$
7. 0318111888 :230$ 8. 0318888338 :220$
9. 0316668886 :200$ 10. 0318883338 :188$
11. 068866888 :168$ 12. 068668866 :158$
13. 068611666 :158$ 14. 060833888 :138$
15. 066599555 :138$ 16. 066883388 :138$
17. 060811888 :138$ 18. 066822888 :138$
19. 068833888 :138$ 20. 068833388 :138$
21. 090888778 :98$ 22. 068881777 :88$
23. 066663777 :88$ 24. 066661888 :88$
25. 067775888 :88$
ទំនាក់ទំនងទិញ: 093888088(smart)/0318888998(metfone)
-------------------
ហុងស៊ុយរបស់លេខទាយតាមPhone number horoscope, SimFengShui លេខខ្លះទាយតាម: Khmer Phone number horoscopeពី play store.
ហុងស៊ុយជាភាសាចិន: http://www.123cha.com/jx/
Smart Mobile Numbers:
1. 098992999 :290$
吉:云开见月,虽有劳碌,光明坦途,指日可期。
2. 086995999 :290$
លេខនេះជាលេខខ្លាំងដែលអាចជួយផ្តល់ថាមពលដល់អ្នកនិងជួយឱ្យអ្នកមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដទៃ។ ប៉ុន្តែ......។លេខនេះសាកសមឥតខ្ចោះចំពោះអ្នកធ្វើជំនួញ......
3. 086993999 :290$
លេខនេះជាលេខដែលនាំមកនូវភាពជោគជ័យបំផុតសំរាប់ជំនួញរបស់អ្នក ដោយសារតែវាជួយទាក់ទាញប្រាក់កាស និងទំនុកចិត្តពីដៃគូរជំនួញរបស់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ។ លេខនេះសាកសមនឹងមនុស្សដែលមានមហិច្ឆិតា ដោយជួយឱ្យគេមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើស្ថានភាពការងារនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេ។
4. 086681111 :270$
លេខនេះនាំអ្នកមកនូវការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយភាពនឹងនរ។ ម្ចាស់លេខនេះមានសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការទទួលបាន អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគេរំពឹងទុក។
5. 0963078888 :230$
(ល្អ) អាចមានឱកាសទទួលជោគជ័យ។
吉:努力发达,贯彻意愿,不忘进退,可期成功。
6. 087555155 :200$
吉:中吉之数,进退保守,生意安稳,成就可期。
Metfone Numbers:
2. 0315225555 :350$
吉:中吉之数,进退保守,生意安稳,成就普通。
លេខនេះជាលេខដែលល្អបំផុតសំរាប់មនុស្សដែលស្រលាញ់គ្រួសារ។ លេខនេះនឹងនាំមកនូវសេចក្តីយកចិត្តទុកដាក់និងការការពារដែលជួយពង្រឹងចំនងគ្រួសារនិងមិត្តភាពរបស់អ្នក។ លេខនេះក៏សាកសមផងដែរសំរាប់អ្នកជំនួញ ដែលឧស្សាហ៏ធ្វើដំនើរញឹកញាប់។ តែមិនសាកសមជាមួយអ្នកស្វែងរកស្នេហា។
3. 0319999229 :250$
吉:如龙得云,青云直上,智谋奋进,才略奏功。
4. 0318618888 :250$
(ល្អ) អាចមានឱកាសទទួលជោគជ័យ។
吉:努力发达,贯彻意愿,不忘进退,可期成功。
5. 0316868686 :230$
(ល្អណាស់) មានគេតាមជួយថែរក្សា អាចប្រកបមុខជំនួញច្រើន។
6. 0318555888 :230$
大吉:美化丰实,鹤立鸡群,名利俱全,繁荣富贵。
7. 0318111888 :230$
大吉:美化丰实,鹤立鸡群,名利俱全,繁荣富贵。
8. 0318888338 :220$
(ល្អ) មានភាពរីកចំរើន និងសំរេចបានដូចបំណង។
次吉:经商做事,顺利昌隆,如能慎始,百事亨通。
9. 0316668886 :200$
(ល្អណាស់) មានសំណាងច្រើន អាចទទួលបានគុណសម្បត្តិធំ។
吉:万宝集门,天降幸运,立志奋发,得成大功。
10. 0318883338 :188$
លេខនេះតំនាងឱ្យឧត្តមគតិនិយមនិងមេត្តាធម៏។ សាកសមប្រើដោយអ្នកដែលមានការងារទាក់ទងនឹងសប្បុរសធម៏ រឺទាក់ទងនឹងសុខភាព។
11. 068866888 :168$
(ល្អ) អាចមានឱកាសទទួលជោគជ័យ។
吉:努力发达,贯彻意愿,不忘进退,可期成功。
12. 068668866 :158$
(ល្អណាស់) ធ្វើអ្វីៗតែងបានសំរេច មាសប្រាក់ហូរចូលច្រើន។
13. 068611666 :158$
(ល្អណាស់) ធ្វើអ្វីៗតែងបានសំរេច មាសប្រាក់ហូរចូលច្រើន។
14. 060833888 :138$
大吉:美化丰实,鹤立鸡群,名利俱全,繁荣富贵。
15. 066599555 :138$
吉:中吉之数,进退保守,生意安稳,成就普通。
16. 066883388 :138$
(ល្អណាស់) រាសីឡើងខ្ពស់ រកស៊ីមានបាន។
17. 060811888 :138$
大吉:美化丰实,鹤立鸡群,名利俱全,繁荣富贵。
18. 066822888 :138$
(ល្អ) អាចមានឱកាសទទួលជោគជ័យ។
吉:努力发达,贯彻意愿,不忘进退,可期成功。
19. 068833888 :138$
大吉:美化丰实,鹤立鸡群,名利俱全,繁荣富贵。
20. 068833388 :138$
(ល្អណាស់) រាសីឡើងខ្ពស់ រកស៊ីមានបាន។
21. 090888778 :98$
លេខនេះជាលេខខ្លាំងដែលអាចជួយផ្តល់ថាមពលដល់អ្នកនិងជួយឱ្យអ្នកមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដទៃ។ ប៉ុន្តែ......។លេខនេះសាកសមឥតខ្ចោះចំពោះអ្នកធ្វើជំនួញ......
22. 068881777 :88$
(ល្អ) មានអ្នកធំជួយ អាចទទួលបានជោគជ័យ។
吉:排除万难,有贵人助,把握时机,可得成功。
23. 066663777 :88$
(ល្អ) មានអ្នកធំជួយ អាចទទួលបានជោគជ័យ។
吉:排除万难,有贵人助,把握时机,可得成功。
24. 066661888 :88$
大吉:美化丰实,鹤立鸡群,名利俱全,繁荣富贵。
25. 067775888 :88$
大吉:美化丰实,鹤立鸡群,名利俱全,繁荣富贵。

Comments (0):

Comment
Post

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services