ឧបករណ៌ឡាស៊ែ សំរាប់ការងារវាស់ ថឹងនីវ៉ូ និងរៀបការ៉ូ

Posted: 11 May 2018 |  Hits: 89

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ឧបករណ៌ឡាស៊ែ សំរាប់ការងារវាស់ ថឹងនីវ៉ូ និងរៀបការ៉ូ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 161 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
Kimra Building Trade Co.,Ltd.
#247AB, St 271, Tuol Tumpung Pir, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ឧបករណ៌ឡាស៊ែ សំរាប់ការងារវាស់ ថឹងនីវ៉ូ និងរៀបការ៉ូ

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services