ធានាម៉ាសុីនឡាន-ប្រពន្ធ័ភ្លើង 2002 RAV4 L ប៉ុង1 បើកដំបូល-បាតក្រោមថ្មី-យ៉ាន់ស្ព័រ តប់តែងគ្រឿងហើយ Tel:0

Posted: 26 Sep 2020 |  Hits: 10766

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ធានាម៉ាសុីនឡាន-ប្រពន្ធ័ភ្លើង 2002 RAV4 L ប៉ុង1 បើកដំបូល-បាតក្រោមថ្មី-យ៉ាន់ស្ព័រ តប់តែងគ្រឿងហើយ Tel:0
Mouse over to zoom in
Price:
USD 12300
Condition: New Arrival
Trading Type: For Sale
Pak Phea
#15, St.257-210, Tuek L'ak Bei, Tuol Kouk, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

ធានាម៉ាសុីនឡាន-ប្រពន្ធ័ភ្លើង 2002 RAV4 L ប៉ុង1 បើកដំបូល-បាតក្រោមថ្មី-យ៉ាន់ស្ព័រ តប់តែងគ្រឿងហើយ Tel:016/011/066-992177 Pak Lean Garage via Google map: https://goo.gl/maps/YSrJxXZiKZy

 

Comments (0):

Comment
Post

See All InCar Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services