កៅអីអាចបត់បាន

Posted: 14 Dec 2020 |  Hits: 5

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កៅអីអាចបត់បាន
Mouse over to zoom in
Price:
USD 14.9 / Unit
Product Code:ID: T57137
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Foldable Chair
Home-Fix Cambodia
#224, St 245 (Mao Tse Tong Blvd), Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ប្រម៉ូសិនចុះអស់ស្ទះ ស្ទើរគ្រប់ឥវ៉ាន់ ចាប់ពី 10%-50%។ ចាប់ពីថ្ងៃទី 11 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 ដល់ថ្ងៃទី 17 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020។ សំរាប់ពត៍មានបន្ថែម
ទាក់ទងជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិននិងឥវ៉ាន់ផ្សេងៗទៀតអាចឆាតចូលpageនិងទូរស័ព្ទមកលេខ៖ 085 997 666 ។

Comments (0):

Comment
Post

See All InChair Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services